Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze – ile dofinansowania można uzyskać?

„Czyste Powietrze” to rządowy program, który polega na wsparciu finansowym właścicieli domów, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swojego lokalu. Wysokość dotacji uzależniona jest od naszych zarobków. Ile w takim razie będzie wynosić dofinansowanie Czyste Powietrze? Jak należy starać się o otrzymanie wsparcia finansowego?  

„Czyste Powietrze” to rządowy projekt, którego priorytetem jest walka z zanieczyszczeniami, jakie dostają się do atmosfery poprzez eksploatację nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stało. W program przede wszystkim wpisuje się wymiana „kopciuchów” na efektywne, ekologiczne źródło energii o czym możecie przeczytać w tym artykule. W ramy projektu zaliczają się również inne działania, które pomagają usprawnić efektywność naszego domu. Do takich działań zaliczamy m. in. montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem i wiele innych. Aby wziąć udział w programie, należy przedłożyć kilka dokumentów, w tym m. in. potwierdzenie naszych zarobków. Ważne jest również przedstawienie kosztów kwalifikowanych.

Co to są koszty kwalifikowane? Są to koszty związane z zakupem materiałów, produktów, usług, mogą również uwzględniać wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest głównie dla osób fizycznych, będących właścicielami, bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania, jakie możemy otrzymać, uzależnione jest od naszych zarobków. 

Aby wziąć udział w programie „Czyste Powietrze” należy zapoznać się z zasadami i systemem przydzielania dofinansowania. 
Program, a w tym wysokość samej dotacji, dzieli się na 3 kluczowe części – w zależności od dochodu właściciela gospodarstwa domowego. 

CZĘŚĆ 1: Podstawowe dofinansowanie 

Do poziomu podstawowego dofinansowania uprawnieni są Wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Podstawą do ubiegania się o ten próg dofinansowania jest przedłożenie rocznego rozliczenia PIT. Maksymalny poziom możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi  

30 000 zł – jeśli Wnioskodawca ubiega się również o instalacje fotowoltaiczną, 

25 000 zł – jeśli Wykonawca nie uwzględnia montażu elektrowni PV. 
 
Dla dotacji w ramach podstawowego poziomu dofinansowania okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Warto wspomnieć tu o fakcie, że do kosztów kwalifikowanych, wliczają się również koszty poniesione do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Możemy zatem rozpocząć prace termomodernizacyjne już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

CZĘŚĆ 2: Podwyższone dofinansowanie 

W tym przypadku, do dofinansowania uprawnieni są Wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 

  • 1564zł – jeżeli mieszkasz z kimś, 
  • 2189 zł – jeżeli mieszkasz sam. 

Ważnym jest, że osoba mieszkająca z właścicielem lub współwłaścicielem budynku nie musi być członkiem jego rodziny – może to być dowolna osoba współtworząca gospodarstwo domowe.  

Aby skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania, Wnioskodawca musi załączyć odpowiednie oświadczenie o zarobkach. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – przychód musi być mniejszy niż trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia.  

Maksymalny poziom możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi: 

37 000 zł – jeśli Wnioskodawca ubiega się również o instalacje fotowoltaiczną,  

32 000 zł – jeśli Wykonawca nie uwzględnia montażu elektrowni PV. 

Podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy, a kwalifikowalność kosztów dotyczy nawet 6 miesięcy wstecz, przed datą złożenia wniosku. 

CZĘŚĆ 3: Najwyższe dofinansowanie 

Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, Beneficjent musi posiadać miesięczne łączne zarobki wraz z osobami z nim mieszkającymi i wzajemnie utrzymującymi się – które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) na poziomie nieprzekraczającym: 

  • 900 zł – jeżeli mieszka z kimś, 
  • 1 260 zł – jeżeli mieszka samotnie. 

Lub


Ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku potwierdzone w odpowiednim zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

W przypadku, gdy prowadzi działalność gospodarczą – przychód musi być mniejszy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.  

Maksymalny poziom możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi: 

69 000 zł – jeśli Wnioskodawca ubiega się również o instalacje fotowoltaiczną, 

60 000 zł – jeśli Wykonawca nie uwzględnia montażu elektrowni PV. 

W odróżnieniu od poziomu podstawowego oraz podwyższonego, czas realizacji przedsięwzięcia od daty złożenia wniosku wynosi aż 36 miesięcy.

Co dalej z dofinansowaniem? 

Wniosek o przyznanie dofinansowania, z programu priorytetowego „Czyste Powietrze” należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wypełniając wniosek, należy załączyć do niego wymagane oświadczenia oraz załączniki.  

Wymagane dokumenty: 

  • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania. 
  • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu. 
  • W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli. 
  • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka. 

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi: 

– do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku w przypadku poziomu podstawowego, 
– do 30 miesięcy gdy korzystamy z Podwyższonego Dofinansowania
– do 36 miesięcy kiedy przysługuje nam najwyższy poziom dotacji

O czym należy pamiętać? 

Ważne informacje: 
– jeśli Wnioskodawca nie ma przestarzałego kotła na paliwo stałe (≤ 5 klasa) nie uzyska dofinansowania, 
– Gdy Beneficjent posiada kocioł na paliwo stałe i przyłącze gazowe, a zużycie gazu w ciągu ostatnich 3 lat było większe niż 5 600 kWh/rok to nie może się starać o dofinansowanie, 
– jeśli Wnioskodawca posiada kocioł na paliwo stałe i przyłącze gazowe, a zużycie gazu w ciągu ostatnich 3 lat było mniejsze niż 5 600 kWh/rok – to nie może starać się o dofinansowanie na kocioł na zgazowanie drzewa i kocioł na pellet drzewny (pozostaje pompa ciepła, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne etc.), 
– w przypadku budynków posiadających pozwolenie na budowę po 31.12.2013r. nie można uzyskać dofinansowania na termomodernizację budynku.