Czyste Powietrze - słownik pojęć

„Czyste Powietrze – słownik pojęć” to podstawowe pojęcia i definicje, których wyjaśnienie jest niezbędne do prawidłowego zrozumienia założeń programu Czyste Powietrze.

Audyt Energetyczny – proces polegający na przeprowadzeniu oceny stanu energetycznego budynku, w celu określenia możliwości oszczędności energii oraz poprawy efektywności energetycznej. 

Beneficjent – inaczej też Wnioskodawca. Osoba ubiegająca się o przyznanie dotacji.

Bufor – to stalowy zbiornik zabezpieczony od zewnątrz powłoką antykorozyjną. Przeznaczeniem bufora jest współpraca w instalacji grzewczej z kotłami na paliwa stałe, kominkami z płaszczem wodnym lub np. kolektorami słonecznymi.

Centralne ogrzewanie (c.o.)  – ciepło dostarczane na potrzeby ogrzewania pomieszczeń.

Dotacja – pieniężne wsparcie oferowane przez rząd w ramach programu Czyste Powietrze, przeznaczone na wymianę pieca.

Efekt cieplarniany – zjawisko globalnego ocieplenia klimatu.

Efektywność energetyczna – to stosunek ilości energii zaoszczędzonej w porównaniu do ilości energii zużywanej (lub prognozowanego zużycia).

Energia biomasy – energia pochodząca z odnawialnych źródeł organicznych, takich jak drewno, słoma, czy biogaz.

Energooszczędne oświetlenie – oświetlenie, które pozwala na zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie budynku.

Fotowoltaika – technologia pozwalająca na pozyskiwanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. W ramach programu Czyste Powietrze, rząd oferuje dotacje na instalację paneli fotowoltaicznych.

Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Instalacja fotowoltaiczna – instalacja pozwalająca na pozyskiwanie energii słonecznej oraz na przekształcanie jej na energię elektryczną.

Kogeneracja – proces polegający na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z jednego źródła.

Kolektory słoneczne – urządzenia pozwalające na pozyskiwanie energii słonecznej i przekształcanie jej na ciepło.

Kubatura – objętość pomieszczenia lub budynku wyrażona w m3. Kubaturę budynku oblicza się mnożąc powierzchnię jego rzutu w obrysie ścian zewnętrznych przez jego wysokość.

Nośnik ciepła – gorąca woda lub para zwana też czynnikiem grzewczym.

Ochrona powietrza – działanie polegające na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do powietrza oraz poprawie jakości powietrza. Program Czyste Powietrze jest jednym z elementów ochrony powietrza w Polsce.

Ocieplenie budynku – proces, który polega na zwiększeniu izolacji cieplnej budynku poprzez nałożenie warstwy izolacyjnej na ściany, dach, podłogę oraz stolarkę okien.

Okna energooszczędne – okna posiadające specjalne powłoki, które pozwalają na ograniczenie utraty ciepła z budynku.

Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie. Np. węgiel, słoma, drewno.

Perlator – rodzaj końcówki kranu zwiększający optycznie strumień wody poprzez jej napowietrzenie.

Pompa ciepła – urządzenie służące do zwiększania poziomu energetycznego energii cieplnej poprzez wykorzystanie pracy mechanicznej. Pompa ciepła pozwala na efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z wód geotermalnych, ciepła gruntu czy powietrza gruntu i wykorzystania go do ogrzewania budynków oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W ramach programu Czyste Powietrze, rząd oferuje dotacje na zakup i montaż pomp ciepła.

Przyłącze energetyczne – odcinek sieci łączący linię energetyczną z instalacją energetyczną mieszczącą się w budynku.

Program Czyste Powietrze – rządowy program związany z poprawą jakości powietrza w Polsce, który zakłada m.in. wsparcie finansowe dla wymiany starych, niskiej jakości pieców na nowe, bardziej ekologiczne modele oraz kompleksową termomodernizacje budynku.

Stolarka zewnętrzna – elementy zewnętrznej części domu jakie tak: drzwi zewnętrzne, okna, czy bramy garażowe.

Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Powstaje przez skumulowanie się znacznej ilości zanieczyszczeń (motoryzacja, przemysł) na pewnym obszarze (np. w mieście). Muszą temu sprzyjać odpowiednie, szczególne warunki pogodowe.

Termomodernizacja – proces polegający na poprawie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę okien, drzwi, izolację termiczną oraz zmianę systemu ogrzewania. 

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją – system wentylacji, który polega na wymianie powietrza z zewnątrz za pomocą specjalnego urządzenia, a także odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.

Współczynnik przewodzenia ciepła – określa ilość energii, jaka przepływa przez warstwę materiału o grubości 1m, przy różnicy temperatury po obydwu stronach tej warstwy równej 1K (1°C).